zimowe obowiązki

W  związku z wystąpieniem opadów śniegu i koniecznością odśnieżania chodników Straż Miejska w Płocku przypomina o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach, administratorach i zarządcach posesji. Obowiązki te wynikają między innymi z Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 ( z dn. 13 września 1996 r. z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r ( wraz z późniejszymi zmianami).

 

 

Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, z zachowaniem możliwości  odpływu wody do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, a także nie składowanie śniegu bezpośrednio wokół pni drzew.  

 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka błoto, śnieg, lód  i inne zanieczyszczenia  z przystanków komunikacyjnych oraz z dróg publicznych. Zanieczyszczenia  należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nieutrudniający zatrzymania się pojazdów oraz wysiadania i wsiadania pasażerów.

 

Właściciele nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

 

Zarządca ma też obowiązek posprzątania pozostałego piasku i kruszywa, gdy śnieg już stopnieje.

 

Śliski chodnik można posypać piaskiem (o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm), kruszywem naturalnym lub sztucznym (o średnicy ziaren do 4 mm) albo solą drogową. Do użytku dopuszczone są też inne substancje: chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek wapnia (w postaci stałej lub zwilżonej) oraz mieszanki środków chemicznych i niechemicznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych ulicach i placach). Jeśli użyte zostały środki chemiczne, to takiego błota pośniegowego i lodu nie wolno składować pod drzewami, ani wrzucać do rzeki lub stawu.

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
logo BIP.png