grudzień w liczbach ( 15.01.19 r. )

W grudniu mieszkańcy miasta zgłosili dyżurnemu Straży Miejskiej 629 interwencji.
W ubiegłym miesiącu strażnicy miejscy w systemie trzyzmianowym wykonali łącznie  216 służb na terenie miasta
.

 

Strażnicy miejscy przeprowadzili w grudniu 2044 kontrole, w wyniku których ujawniono
1 180 wykroczeń. W stosunku do sprawców wykroczeń zastosowano 580  pouczeń, nałożono 211 mandatów karnych , w 38 sprawach prowadzone są czynności wyjaśniające, a do sądu skierowano 32 wnioski o ukaranie.

W ubiegłym miesiącu przeprowadzono działania w zakresie kontroli i obserwacji miejsc tworzenia się dzikich wysypisk śmieci. Kontrolami objęto znane Straży Miejskiej miejsca, które znajdują się bądź na obrzeżach miasta, bądź w rejonach mało uczęszczanych przez mieszkańców miasta. Ogółem przeprowadzono 9 kontroli i obserwacji, takich miejsc.

Jeśli chodzi o kontrole targowisk miejskich oraz giełdy towarowo – samochodowej to w omawianym okresie przeprowadzono ich 5.

 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili również 55 kontroli rejonów punktów podawania lub sprzedaży alkoholu.

W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz działań na terenie miasta ujawniono 25 wykroczeń popełnionych przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W stosunku do sprawców wykroczeń popełnionych przeciwko przepisom ustawy zastosowano łącznie:

-  25 pouczeń,

-   nałożono 10 mandatów karnych,

-   w 1 sprawie prowadzone są czynności wyjaśniające.

 

W 90 przypadkach w grudniu 2018 r. podjęto interwencję wobec osób nietrzeźwych
w tym 63. osób bezdomnych, przebywających w miejscach publicznych, gdzie pozostawienie ich mogło zagrozić ich życiu lub zdrowiu albo porządkowi publicznemu:

-   78 osób odwieziono do Izby Wytrzeźwień,

-   3  osoby przekazano Pogotowiu Ratunkowemu,

-   osób odwieziono do miejsca zamieszkania.

-   3 osoby przekazano Policji.

 

W grudniu do Straży Miejskiej wpłynęło 19 interwencji dotyczące spożywania alkoholu w miejscach zabronionych i 204 interwencje dotyczące nieobyczajnego wybryku – zdarzeń związanych w większości z osobami nietrzeźwymi.

 

W grudniu 2018 roku strażnicy Referatu dokonali łącznie zabezpieczenia rejonu
20
imprez i uroczystości odbywających się na terenie miasta Płocka, w tym 3 o charakterze imprez masowych. Łącznie do zabezpieczenia wszystkich odbywających się na terenie miasta Płocka imprez i uroczystości skierowano 81 strażników, w tym 11 strażników jako kontrola doraźna.

 

W ubiegłym miesiącu funkcjonariusze przeprowadzili również;

  - 165 kontroli miejsc zagrożonych;

 - 9 kontroli skupów złomu;

 - 9 kontroli Rodzinnych Ogrodów Działkowych;

- kontrolę ze Strażą Leśną (sprzedaż choinek).

- kontrole ze Strażą Rybacką,

- 10 kontroli na liniach Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,

 - dokonano 8 dozorów linii nocnej N-1.

-  63 kontrole nieruchomości,

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif