kwiecień w liczbach ( 13.05.19 r. )

Dbając o ład i porządek na terenie miasta strażnicy w miesiącu kwietniu wykonali 249 służb patrolowych w systemie trzyzmianowym. W tym czasie do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęły 596  interwencji.

 

Strażnicy w kwietniu przeprowadzili 2337 kontroli w wyniku, których ujawnionych zostało 1 344  wykroczeń. W stosunku do sprawców wykroczeń zastosowano 696 pouczeń, nałożono 319 mandatów karnych,  w 1795 sprawach prowadzone są czynności wyjaśniające, a 48 wniosków skierowanych zostało do sądu.

 

 

przeciwdziałanie alkoholizmowi

W omawianym okresie podobnie jak w innych miesiącach strażnicy miejscy podejmowali szereg działań, interwencji w stosunku do osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych takich jak np: ulice, parki, skwery, place zabaw. Tego rodzaju zachowania negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa w mieście oraz bardzo często wiążą się z innymi naruszeniami prawa. W celu wyeliminowania tego typu zachowań przeprowadzonych zostało 88 kontroli rejonów punktów podawania lub sprzedaży alkoholu.

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz działań na terenie miasta ujawniono 40 wykroczeń  popełnione przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W stosunku do sprawców wykroczeń popełnionych przeciwko przepisom ustawy zastosowano łącznie:

-  17 pouczeń,

-   nałożono 21 mandatów karnych.

-   w 17  sprawach prowadzone są czynności wyjaśniające.

 

W kwietniu do Straży wpłynęło 57 interwencji dotyczących spożywania alkoholu
w miejscach zabronionych i 127 interwencji dotyczących nieobyczajnego wybryku – zdarzeń związanych w większości z osobami bezdomnymi.

W 104 przypadkach w kwietniu 2019 r. podjęto interwencję wobec osób nietrzeźwych w tym 86 osób bezdomnych, przebywających w miejscach publicznych, gdzie pozostawienie ich mogło zagrozić ich życiu lub zdrowiu albo porządkowi publicznemu:
              -  88 osób odwieziono do Izby Wytrzeźwień,

-   9 osób przekazano Pogotowiu Ratunkowemu,

-   7 osób przekazano Policji ( PODZ).

 

 

zabezpieczenie imprez na terenie miasta

Płock to miasto, w którym w ciągu roku odbywa się wiele imprez i uroczystości. Płocczanie biorą w nich chętnie i bardzo licznie udział. I tak, w ubiegłym miesiącu strażnicy zabezpieczali 22 imprezy i uroczystości odbywających się na terenie miasta Płocka, w tym
1
o charakterze imprezy masowej.

Łącznie do zabezpieczenia wszystkich odbywających się na terenie miasta Płocka imprez
i uroczystości skierowano 69 strażników, w tym 2 strażników jako kontrola doraźna.

 

 

inne działania strażników miejskich

 W ramach wykonywanych zadań  przeprowadzono/dokonano/uczestniczono w:

­- 361 kontroli miejsc zagrożonych;

­ - 4 dozory linii nocnej Komunikacji Miejskiej.

  -  33 kontrole na liniach Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

   - 6 kontroli skupów złomu;

  - 10 kontroli Rodzinnych Ogrodów Działkowych;

­   -5   kontroli targowisk oraz giełdy towarowo – samochodowej.

­  -  90 kontroli posesji,

­   - 31 kontroli miejsc dzikich wysypisk śmieci,

­ - 8 pojazdów ( wraki) usunięto z parkingów,

­ - 1 raz strażnicy rejonowi wzięli udział w spotkaniach Rad Mieszkańców Osiedli,

­  - 5 zebraniach sprawozdawczo-wyborczych na Rodzinnych Ogrodach Działkowych,

­ - 15 wiosennych przeglądów osiedli przy udziale przedstawiciela Rady Mieszkańców Osiedla/Administracji osiedla/samodzielnie,

­  - zamontowano fotopułapki w 10 miejscach na terenie miasta,

­  - 3 kontrole z pracownikami Referatu Gospodarki Odpadami WKŚ,

­-  3 kontrole z pracownikami Komunikacji Miejskiej na liniach autobusowych,

­ -  4 udzielone asysty pracownikom spółki RYNEX podczas nakładania opłat targowych na terenie miasta.

 

 

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif