Opłacanie mandatu karnego

Osoba, która popełniła wykroczenie może zostać ukarana przez strażnika miejskiego karą grzywny w postaci mandatu karnego.

Każdy ma jednak prawo nie zgodzić się z oceną okoliczności popełnienia wykroczenia z funkcjonariuszem Straży Miejskiej i odmówić przyjęcia mandatu.

Osoba odmawiająca przyjęcia mandatu karnego korzysta w tym przypadku z przepisów Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia – jest to art. 97 § 2.

W momencie odmowy przyjęcia mandatu funkcjonariusz Straży Miejskiej sporządzi stosowną dokumentację z wnioskiem o ukaranie do Sądu Rejonowego w Płocku. Podczas postępowania sąd oceni rację obu stron po czym wyda niezawisły i bezstronny wyrok. Jednak sąd w przypadku uznania  winy danej osoby może obarczyć ją oprócz  karą grzywny  również kosztami postępowania sądowego.

Warto wiedzieć, że postępowanie mandatowe jest postępowaniem zastępczym w stosunku do postępowania przed sądem ( jako organem powołanym do orzekania w sprawach o wykroczenia), uwarunkowane wyrażeniem przez sprawcę wykroczenia zgody na dobrowolne poddanie się karze. Poddanie się karze w postępowaniu mandatowym jest więc tylko prawem, a nie obowiązkiem sprawcy wykroczenia.  Zgoda sprawcy wykroczenia na poddanie się karze w postępowaniu mandatowym – przyjęcie w związku z tym mandatu karnego – jest jednoznaczna z rezygnacją z prawa do zaskarżenia mandatu karnego ( mandat karny jest niezaskarżalny zwykłym środkiem zaskarżenia). Nakładanie w postępowaniu mandatowym grzywny w drodze mandatu karnego nie pozostaje więc w kolizji z przepisami ustawy zasadniczej.

Mandat karny kredytowany, wystawiany jest ukaranemu za potwierdzeniem odbioru.

Ukarany, potwierdzając odbiór mandatu karnego kredytowanego, wyraża w ten sposób zgodę na jego przyjęcie i na uiszczenie określonej w nim grzywny.  Mandat karny kredytowany powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie.

W razie nieuiszczenia w terminie grzywny nałożonej takim mandatem, ściąga się ją w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( art. 100 k.p.w.).

Osoba chcąca  uiścić grzywnę nałożoną mandatem karnym kredytowanym na poczcie lub w banku musi liczyć się z dodatkowymi kosztami manipulacyjnymi.

 

Mandat bez dodatkowych opłat można opłacić w kasie Urzędu Miasta Płocka.

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
logo BIP.png